Leveringsvoorwaarden

Versie maart 2022

 1. Algemeen
  Degene die met PLANitWELL een overeenkomst voor een training of coaching of workshop aangaat, wordt Opdrachtgever genoemd. Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst die PLANitWELL sluit met opdrachtgever.
 2. Kwaliteit
  PLANitWELL verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar beste vermogen van PLANitWELL.
 3. Organisatie & Werkwijze
  Alle trainingen en individuele coachgesprekken worden uitgevoerd door Daniëlle Leijten of Rob van den Biggelaar, beiden eigenaar van PLANitWELL. Indien nodig en altijd na overleg met Opdrachtgever, kan PLANitWELL besluiten om collega trainers in te zetten om een (deel) van de training te verzorgen. Lesruimte en een spreekkamer wordt door Opdrachtgever ter beschikbaar gesteld. De trainingsruimte/spreekkamer is afsluitbaar, heeft daglicht, elektriciteit, scherm, flip-over of whiteboard en is voorzien van een computer waarbij de mogelijkheid aanwezig is om in te loggen in eigen werkomgeving van de medewerker.
 4. Privacy
  PLANitWELL verplicht zich om alle informatie van deelnemers en opdrachtgevers en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden als trainer of coach ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. PLANitWELL zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. Daartoe is een aparte privacyverklaring opgesteld.
 5. Uitvoering
  PLANitWELL start met de uitvoering van de opdracht nadat de offerte door Opdrachtgever is geaccepteerd door middel van de ondertekening van de offerte. De trainingsdata worden in overleg met Opdrachtgever vastgesteld.
 6. Prijzen
  Standaard zijn bij de trainingsprijs inbegrepen: trainingsmateriaal, honorarium trainer, reistijd, voorbereiding en coördinatie. Het tarief is exclusief reiskosten à €0,45 per km en eventuele gemaakte parkeerkosten. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW en zullen inclusief 21% BTW worden gefactureerd. Voor individuele coaching geldt het overeengekomen uurtarief of een pakketprijs. Lesruimte of gespreksruimtes t.b.v. training en coaching wordt door Opdrachtgever ter beschikbaar gesteld.
 7. Facturering en Betaling
  PLANitWELL factureert Opdrachtgever het gehele factuurbedrag bij aanmelding. Het gehele factuurbedrag dient voor aanvang van de dienst te hebben plaats gevonden door Opdrachtgever. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de Opdrachtgever. Als de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel het ‘besluit vergoeding van buitengerechtelijke incasso kosten’. Indien PLANitWELL echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.
  Facturen worden digitaal verstuurd naar Opdrachtgever.
 8. Resultaten
  De gewenste resultaten van de training of coaching kunnen alleen in goed partnerschap worden bereikt. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zullen zich optimaal inzetten om tot een goed eindresultaat te komen.
 9. Annulering

  I. Annulering van een trainingsgroep: Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een training. De datum van de schriftelijke (bevestiging van de) annulering wordt hierbij als uitgangspunt genomen. Schriftelijk annuleren bij voorkeur via e-mail: info@PLANitWELL.nl. In geval van annulering is Opdrachtgever aan PLANitWELL een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:
  • Tot zes weken voor aanvang van de training kan kosteloos worden geannuleerd of worden verplaatst.
  • Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs.
  • Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de offerteprijs,
  • Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs.
  • Bij uitval van een deelnemer voor aanvang van het traject mag vervanging worden gezocht. Een voorwaarde hierbij is dat de deelnemer in dezelfde functie of doelgroep valt als de andere deelnemers van de groep.

  II. Annulering van individuele gesprekken volgend op een plenaire training en behorend bij een trainingstraject:
  • Individuele gesprekken worden tijdens de plenaire training of vooraf met alle deelnemers direct ingepland voor het gehele traject.
  • Deze afspraken staan vast en zijn bindend.
  • Data en tijden zijn onderling te ruilen en alleen vooraf in overleg met PLANitWELL via info@PLANitWELL.nl.
  • Bij een uitzonderlijke situatie van overmacht kan (alleen) PLANitWELL besluiten om een gesprek op een later moment opnieuw in te plannen.

  III. Annulering van individuele coachgesprekken: Gemaakte afspraken die binnen 48 uur voor aanvang worden geannuleerd of niet worden nakomen, worden 100% gefactureerd bij Opdrachtgever.
 10. Overmacht Bij situaties van overmacht waardoor een training of coachafspraak niet conform de opdrachtgeving kan worden uitgevoerd, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog zal worden gegeven. In geval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op een (schade) vergoeding. Opdrachtnemer zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen of werkafspraken voortvloeiende uit situaties van overmacht.
 11. Klachten
  Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan PLANitWELL. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat PLANitWELL in staat is adequaat te reageren.
 12. Intellectuele eigendom
  Al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal door PLANitWELL in verband met de training verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PLANitWELL.
 13. Aansprakelijkheid
  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade door toepassing van de door de deelnemer geleerde in de training of coaching.
 14. Het Nederlands recht
  Het Nederlands recht is van toepassing op alle punten niet genoemd in deze overeenkomst